top of page

אבחון פיננסי לעסק קיים

יותר ויותר בעלי עסקים מכירים בזאת שהם טובים במה שהם עושים ולא כל בעלים הם  גם אנשי פיננסים.

מטרת האבחון הפיננסי הינה מתן תמונת מצב פיננסית ברמת העסק על כל נכסיו והתחייבויותיו בראי הבעלים. יש להבין מהי רמת הרווחיות של העסק, לאן מנותב הרווח, מהו דפוס הפעולה השוטף של העסק, יכולות העסק לעמוד בהתחייבות השוטפות שלו ומהם צרכי האשראי לזמן קצר ולזמן ארוך של העסק. בעצם מדובר בחיתוך העסק לאורך ולרוחב על מנת לייצר תמונה המורכבת ממספר רבדים.

על מנת לעשות את האבחון, יש לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים באופן המדויק ביותר. איסוף הנתונים יכול שיהיה בדרגות קושי שונות החל מבנקים, עבור ביתרות לקוחות וספקים מהנהלת החשבונות ובנתונים אשר טרם הגעה בגינן אינפורמציה להנהלת החשבונות והם חלק מתמונת המצב הפיננסית (לדוגמא עסקה עתידית שהשכר בגינה יהיה כ 100 א' ₪). בעת אבחון פיננסי לוקחים בחשבון את כל ההתחייבויות של העסק ומנסים למצוא איזון בינן ובין יכולות העסק. אם לדוגמא העסק נערך להתנהלות תזרימית לשנה הקרובה ללא המידע בדבר העסקה החדשה, הרי ששוב צריך הבעלים למצוא פתרון מימון לעניין זה. בכל מקרה רצוי לראות את התמונה המלאה ואז לקבל החלטות לגבי מציאת תמהיל אשראי אופטימלי ולגבי הערכות תזרימית לגבי הטווח הקצר והבינוני.

לאחר הבנת תמונת המצב הפיננסית יש להחליט בדבר טכניקות הפעולה הרלוונטיות לעסק. יש לאסוף את כל המידע הרלוונטי לצורך אבחון זה. לאחר אבחון זה תהיה לבעלים זווית ראיה פיננסית על העסק שלו ותתחיל להתגבש אצלו שליטה בכל ההיבטים הפיננסים של העסק.

אבחון פיננסי הוא כלי ניהולי עבור הבעלים ומחזק את שליטתו בעסק. אבחון פיננסי חשוב בעצם להבנת נקודת המוצא האמיתית של העסק מבחינה פיננסית הן במישור הנכסים והתחייבויותיו והן במישור רווח העסק על פילוחיו השונים. אבחון פיננסי הוא הדבר הכי הבסיסי שעליו מבוססת השליטה הפיננסית בעסק. פעולות וההבנה של תחזית פעילות, תחזית רווחיות, ניתוח רווחיות, תחזית פירעון התחייבויות, ניתוב הרווח, מציאת תמהיל אשראי אופטימלי וכו' נגזרים מנקודת המוצא הפיננסית.

אבחון פיננסי אפקטיבי על ידי חברת YouSave יאפשר לכם למפות את האזורים בהם ניהול העסק טעון שיפור, ולאחר מכן יצירת תכנית עסקית אפקטיבית לגישור הפער הקיים ויצירת תכנית כלכלית רווחית לעתיד.

Revewing Graphs
bottom of page